KONKORDATO

 

A.     KONKORDATO NE DEMEK VE KONKORDATO NEYİ HEDEFLER?

Konkordato, İcra İflas Kanunu'nun 285-309 maddelerinde düzenlenmiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda, 7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında ‘iflasın ertelenmesi’ uygulanmasına son vermek amacıyla Konkordato Uygulaması yürürlüğe girmiştir. borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Konkordato, finansal yapısı herhangi bir sebepten dolayı bozulan, ödeme gücünü belli ölçüde kaybeden iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan hukuki bir müessesedir. Eş söyleyişle Konkordato borçlunun bir plan dâhilinde ve alacaklılarıyla anlaşarak iflas etmesine mahal vermeden borcunu ödemesidir. Gerçek kişilerin, şirketlerin ve kooperatiflerin finansal yapısını düzelterek iflastan kurtulmasını hedefler.

Borçlu A, borcunun % 60’ini ödemek hususunda borçlularına taahhüt vermiş ve alacaklılarıyla bu nispette ve belirlenen tarihlerde ödeme konusunda uzlaşmış ve bu durum mahkemece onaylanmış ise, borçlu A, borcun taahhüt ettiği kısmını(%60) ödemekle borcun tamamından kurtulur.

B.     KONKORDATO’NUN TÜRLERİ

1.     Adi Konkordato (İflastan Önce Konkordato, İflası Önleyen Konkordato)

Borçlu muhtemel bir iflastan kurtulmak, borçlarını taksitler şeklinde ödeyebilmek, yeni bir süre talep etmek ve alacaklıların alacaklarının belli bir miktarından vazgeçmeleri hususlarında alacaklıların çoğunluğu ile anlaşma yapabilmek için konkordato talep edebilmesidir.

2.     İflastan Sonra Konkordato (İflas İçi Konkordato)

İflâs ettikten sonra, iflâstan kurtulmak için gerçekleştirdikleri konkordatodur. Müflis veya alacaklılardan biri iflas idaresine, iflâsın açılmasından başlayarak, paraların kesin dağıtılmasına kadar konkordato teklifinde bulunabilir..( İ.İ.K. m. 165/I- m.250)

Söz konusu talep üzerine iflâs idaresi, kendi görüşünü de eklemek suretiyle ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir. Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin mallarının paraya çevrilmesi azami 6 ay süreyle durur. (İ.İ.K. m. 309/1)

İflas nedeniyle müflise yeni takip başlatılamayacağı, başlamış olan takipler durdurulduğu ve müflisin tasarruf yetkisi de kısıtlandığı için iflastan sonra konkordatoda konkordato mühleti verilmez.   

İflâstan iflas konkordato da, komiser tayin edilmez. Komisere ait görevler, iflâs idaresi tarafından yerine getirilir.

  1. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

Malvarlığının terki suretiyle konkordato‘, borçlunun alacaklılara malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişilere devretmek yetkisini vermek için ticaret mahkemesine bir dilekçe ile başvurduğu konkordato türüdür.

  1. Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular ile iflas talebinde bulunabilecek olan alacaklılar konkordato talep edebilirken, sadece sermaye şirketleri ile kooperatifler iflasın ertelenmesini talep edebilirler. (İ.İ.K. m.179/I)

İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için, alacaklıların rızası aranmaz. Alacaklılar bu talebe karşı çıkmalarına rağmen, koşulların oluşması halinde mahkemece iflasın ertelenmesine karar verilir (İ.İ.K. m.179a/son)

C.      ADİ KONKORDATO (İFLASTAN ÖNCE KONKORDATO, İFLASI ÖNLEYEN KONKORDATO)

Uygulamada en çok başvurulan konkordato türüdür.

C1. Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.  İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı da, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

C2. Konkordatoda Görevli Ve Yetkili Mahkeme

 

İflasa tabi olan borçlular bakımından yetkili ve görevli mahkeme; borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer

İflasa tabi olmayan borçlular bakımından yetkili mahkeme ise yerleşim yeri Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Eğer ki yer bakımından yetkili alanda Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmuyorsa, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

C3. Konkordato Süreci;

 

C3.1. Konkordato talep dilekçesine aşağıda yazılan ek belgeler eklenmek suretiyle Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunulur.

·         Konkordato ön projesi,

·         Borçlunun malvarlığı bilgisini gösterir belgeler,

·         Alacaklıları, alacak tutarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,

·         Karşılaştırma tablosu, (Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen tutar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel tutarı karşılaştırmalı olarak gösteren liste)

·         Uygun güvence veren bağımsız denetim raporu (Bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan finansal analiz raporları ile dayanakları)

C3.2.  Geçici Mühlet

 Mahkeme, Konkordato talebi üzerine geçici mühlet kararı verir. Bu aşamada,

·         Geçici olarak konkordato komiseri atar,

·         Mahkeme gerekli  görürse borçlunun malvarlığına tedbir kararı da verebilir.

·         Geçici mühlet süresi esas itibariyle üç aydır.

·         Borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilmektedir.

·         Geçici mühlet kararı ticaret sicil gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi ilan partalında ilan olunur.

 

Geçici mühlet içerisinde “ALACAK KAYDI” yapılmış olur. Alacaklı alacağının belirli bir kısmından vazgeçmek, borçlu da borcunu ödeme taahhüdü altına girmek suretiyle anlaşmaya varmaktadır. İş bu anlaşmaya göre alacaklı alacağını kaydettirmek amacıyla konkordato komiserliğine dilekçeyle başvurması gerekmektedir. Buna göre komiserlik iddia olunan alacakları değerlendirecektir. Değerlendirme sonucunda alacaklıları ilan yoluyla haberdar edilebilecektir. Alacaklıların ilandan itibaren yedi gün içinde mahkemeden konkordato talebinin reddini istemeleri mümkündür.

Geçici mühlet içerisinde komiser başkanlığında “ALACAKLILAR TOPLANTISI” yapılır. Yapılacak iş bu toplantı ile borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği kararlaştırılacak olup Konkordato Projesi (konkordato ön proje) kesinleştirilir.

Alacaklılar toplantısının yapılabilmesi için, kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisinin sağlanmış şarttır. Ve iş bu çoğunluk tarafından imza edilir ise konkordato ön projesi kabul edilmiş sayılır.

C3.3. Kesin Mühlet

Mahkeme geçici konkordato komiseri tarafından sunulacak yazılı raporu incelemesi neticesinde, olumlu sonuçlanacağı düşünülen konkordato için kesin mühlet kararı verilir. Kesin mühlet kararı aşamasında;

·         Bu aşamada ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamaz.

·         Kesin mühlet talebinin kabulüne ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamamaktadır

·         Mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı da kanun yoluna başvurulamamaktadır.

·         Kesin mühlet süresi Kanun’da bir yıl olarak belirtilmiştir.

·         Konkordato komiserinin raporu ve talebi üzerine en fazla 6 ay daha uzatılabilmektedir.

·         Kesin mühlet aşaması sona ermeden önce borçlunun borcunu ödeyebilecek durumda olması ve durumunun iyileşmesi halinde Mahkeme tarafından konkordato sonlandırılır.

C3.4. Mahkemece borçlunun konkordato talebinin kabul edilmesi halinde, konkordato  onaylanır ve ilan edilir.

 

D. KESİN MÜHLET VE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SONUÇLARI

1.Mühlet içerisinde borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamadığı gibi önceden başlamış olan takipler durur.

2.Ayrıca, konkordato projesinde aksine karar olmadığı sürece kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durmaktadır.

3.Mühlet içerisinde rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir. Ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınması ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesi mümkün değildir.( İİK m. 206)

4.Konkordato öncesinde doğmuş ücret, kıdem, ihbar tazminatı alacakları için işçiler ödeme talep edebilir, icra takibi yapabilir. İşçi alacağı için başlatılan takiplere devam olunabilir. Konkordato ilan eden borçludan ücret alacağı olan işçinin üç aylık ücreti “Ücret Garanti Fonundan” ödenir. İşçi üç aylık ücret alacağı dışında kalan alacakları için alacağını konkordato komiserine bildirmesi gerekmektedir.

5.Sözleşmeler, borçlunun konkordatoya başvurması gerekçesiyle sona erdirilemez.

6.Borçlu, konkordato komiserinin nezareti altında işlerine devam edebilir

7.Borçlu, mahkemenin izni olmaksızın rehin tesis edemez, kefil olamaz, 

8.Taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

9. İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları talep edebilir, icra takibi yapabilir. Nafaka alacağı için başlatılan takiplere devam olunabilir.

 

E. KONKORDATO SÜRECİNDE YAPILMASI MUHTEMEL MASRAFLAR 

1.      Tebligat gideri: alacaklı sayısının 3 katı tutarında

2.      Ticaret Sicil gazetesi, İlan gideri

3.      Basın, İlan Kurumu Resmi ilan bedeli

4.      İlgili kuruluşlara yapılacak bildirim Posta ücreti

5.      Bilirkişi Ücreti

6.      Komiser ücreti

7.      Diğer işlem ücreti

8.      İflasa tabi olanlar için iflas gideri

F.      KANUN YOLLARI

Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler. Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar, bu paydan ödeme yapılmasını talep edemezler; bu durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.

 

F. ÖRNEK DİLEKÇELER

F1. Alacak Kaydına İlişkin Dilekçe Örneği

 

        KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NE                                          :…../…./2021  

MAHKEME ADI: …… ASLİYE TİCERET MAHKEMESİ

DOSYA NO     :2021/……

ALACAKLI     : .                                                                              

ADRES           : .                                                                              

BORÇLU        : .                                                                             

Yukarıda unvanı yazılı ve hakkında konkordato geçici mühlet verilmiş olan borçludan ……. TL tutarında alacağım bulunmaktadır.

Alacağımın kaydedilmesini ve gerekli işlemler için yukarıdaki adresime bildirim bulunulmasını saygıyla talep ederim. …/…/2021

 

F2. Adi Konkordato Talebine İlişkin Dilekçe Örneği

İSTANBUL ANADOLU.….TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

KONKORDATO TALEP

EDEN  (BORÇLU):

ADRES           :

 

VEKİLİ           : Kuzeytaş Hukuk Bürosu Avukatları

ADRESİ          :

 

KONUSU: Geçici mühlet kararı verilmesine, konkordato komiseri atanmasına ve Amme Alacakları Tahsili Kanuna göre yapılacak takipler de dahil olmak üzere müvekkil hakkında hiçbir takip yapılmamasına ve önceden başlamış tüm takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına karar verilmesi istemlidir. 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil şirket, yaşanan covid 19 pandemi nedeniyle maddi zarara uğramış borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyecek duruma gelmiştir. İşlerini düzeltmeye çalışmış ancak pandeminin önlenememesi işlerinin daha da kötüleşmesine sebebiyet vermiştir. Eş söyleyişle Müvekkil şirket pandemi nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyememe tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

Piyasadan çok miktar da alacağı bulunan müvekkil şirketin, krizin de etkisi ile alacaklarını tahsil edemez ve dolayısıyla borçlarını ödeyemez hale gelmiştir.

Müvekkil şirket, tüm borçlarını ödemek istemektedir. Lakin tüm iyi niyetli gayretlerine ve gerçekten dürüst çalışmasına karşın, mevcut parası ve malvarlığı ileborçlarını vadesinde ödeme imkânı bulunmamaktadır. İş bu nedenle konkordato talebinde bulunma gereği hasıl olmuştur.

a. İcra İflas Kanunun ilgili maddesi gereği, ön projesini hazırlamıştır. Müvekkilimizin borçlarını ne kadar oranda veya vadede ödeyeceğini, alacaklıların alacaklarından ne kadar oranda vazgeçmiş olacaklarını, alacaklılara ödemelerini nasıl bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesini ekte sunulmuştur. Ayrıca ekte

b. Müvekkil Şirketin malvarlığını ve mali durumunu gösteren belgeler, ticari defterler, nakit akım tablosu, nihai bilanço ve ara bilançolar,

c. Müvekkil şirketin alacaklıları, alacak miktarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,

d. Alacaklıların eline konkordatoda sürecinde geçecek alacak miktarını gösteren karşılaştırmalı tablo ve tüm belgeler eksiksiz olarak sunulmuştur.

 Sayın mahkemenizce veya atayacağınız komiser tarafından talep edilebilecek diğer belge ve kayıtları da sunabileceğimizi bildirmek isteriz.

Sayın mahkemenize sunmuş olduğumuz “ön proje” de belirttiğimiz taleplerimiz doğrultunda karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER: İİK ilgili maddeleri,  konkordato talebine eklenen belgeler, muhasebe Kayıtları, ticari defterler, alacak senetleri, banka dökümleri, bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: İ.İ.K. ve ilgili diğer yasa maddeleri.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak; müvekkil şirket hakkında;

-          Geçici mühlet kararı verilmesini,

-          Geçici konkordato komiseri atanmasını,

-          Amme Alacakları Tahsili Hakkında Kanuna göre yapılacak olan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına,

-          Önceden başlamış olan tüm takiplerin durdurulmasına,

-          İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına karar verilmesini

Müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …… /…../2021

Konkordato Talep Eden

           Vekili

Av.