Ticaret Sicildeki Adrese Tebligat Çıkartılması

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ


Esas No   :   2014/9336
Karar No   :   2014/11727

ŞİKAYET
TÜZEL KİŞİ MUHATABIN BİLİNEN ADRESİNE ÇIKARILAN TEBLİGAT,TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ÇIKARILMASI
TEBLİGATIN İADE EDİLMESİ

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten soma işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında genel haciz yoluyla takip yapılmış, alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda, ödeme emrinin bila tebliğ dönmesi üzerine, ticaret sicilinden bildirilen adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapılması talebinin icra müdürlüğünce reddedilmesine yönelik kararın iptalini talep etmiş, mahkemece istem reddedilmiştir. 

Takip dosyası incelendiğinde, borçlu şirket adına çıkarılan ödeme emri tebligatının muhatabın adresten ayrıldığının tespiti ile 09.10.2013 tarihinde iade edildiği, bilahare İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden borçlu şirketin kayıtlı adresinin sorulduğu, alacaklı tarafın bu adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat çıkartılması talebinin, İcra Müdürlüğü'nce, bila tebliğ dönen tebligattaki tebliğ adresi ile ticaret sicilinden bildirilen adresin aynı olmadığı, bu nedenle ticaret sicilinden bildirilen adrese önce normal tebligat gönderilmesi gerektiğine karar verildiği görülmüştür. 

Tebligat Kanunu'nun ( Değişik fıkra: 11/01/2011-6099 S.K./9.mad. ) 35/4. maddesi gereğince, tüzel kişi muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde resmi kayıtlardaki adresi esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. 

Somut olayda da tüzel kişi muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edildiğine göre alacaklının muhatabın ticaret sicilindeki adresine TK'nun 35/4. maddesine göre tebligat çıkarılması talebi yasaya uygundur. 

O halde Mahkemece, yukarıda yazılı gerekçe doğrultusunda, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alman harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.